Het bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de werking van de maatschappij. Het vertegenwoordigt de maatschappij in al haar belangen en neemt alle besluiten van algemene aard die de maatschappij aanbelangen en binden.

 

De voorzitter.

ghislain herman 2De Voorzitter vertegenwoordigt de maatschappij. Hij waakt over de toepassing van het reglement van inwendige orde en zit de vergaderingen en bijeenkomsten voor. Hij stelt de agenda van de vergaderingen op. Samen met de Secretaris ondertekent hij al de akten, besluiten en beslissingen en neemt met hem alle spoedbeslis­singen in het belang van de vereniging, met de verplichting ze ter goedkeuring aan de eerstvolgende bestuursvergadering te onderwerpen. Hij bezit het recht van toezicht over alle boeken en documenten, eigendom van de Koninklijke Muziekkapel. Hij waakt over het algemeen welzijn en de goede gang van de Koninklijke Muziekkapel, alsook over de uitoefening van de verschillende mandaten. Ghislain HERMAN

 

De ondervoorzitter.

Georges LichtensteinDe Ondervoorzitter vervangt, naargelang de omstan­digheden en de noodzakelijkheid, in geval van belet, de Voor­zitter in al zijn bevoegdheden. GEORGES LICHTENSTEIN

De secretaris.

willy verelst 2De Secretaris is met het inwendig bestuur van de vereni­ging gelast. Hij/Zij verzamelt de documentatie met betrekking tot de onderscheiden punten die hem onderworpen worden. Hij/Zij doet de correspondentie en houdt het archief bij. De Secretaris stelt een versl­ag op van elke bijeenkomst of vergadering en heeft de bewaring van de akten, documenten en archieven. Hij/Zij legt jaarlijks, tijdens de algemene vergadering, een activiteitenverslag voor. Hij/zij ondertekent, samen met de Voorzitter, alle akten, besluiten of beslissingen die de maatschappij binden. Hij/Zij neemt ook met hem (of Ondervoorzitter) alle spoedbeslissingen in het belang van de Koninklijke Muziekkapel met de verplichting ze voor goedkeuring te onderwerpen aan de eerstvolgende bestuursver­gadering.
Bij ontstentenis van de Voorzitter of Ondervoorzitter neemt hij/zij alleen, volgens de hoogdringendheid, de spoedbeslissingen met de verplichting ze ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende bestuursvergadering. Willy VERELST

 

De schatbewaarder.

willy verelstDe Schatbewaarder houdt de boekhouding en is verantwoor­delijk voor het vermogen van de Koninklijke Muziekkapel. Hij ontvangt de gelden en volbrengt de betalingen, bevolen door de Voorzitter, de Secretaris of het bestuur. Hij houdt een dagboek over de ontvangsten en de uitgaven met maandelijkse optelling.
Jaarlijks legt hij aan de algemene vergadering de balans voor van het verlopen dienstjaar. Twee leden zullen op die vergadering nazicht doen van de kasbescheiden en het kasboek tekenen voor ontlasting. Willy VERELST

 

De feestbestuurder.

willy vervoortDe Feestbestuurder is gelast de nodige maatregelen te treffen om een optocht, een concert, een feestelijkheid en zo meer, in de beste omstandigheden te doen welslagen. Willy VERVOORT

 

De Materiaalmeester.

viviane michiels 2De Materiaalmeester is verantwoordelijk voor het materi­eel patrimonium van de vereniging. Hij/Zij wordt gelast een lijst aan te leggen van het materiaal, eigendom van de maatschappij, met aanduiding waar of bij wie het zich bevindt.
Voor gewone herstellingen mag hij /zij zelfstandig beslissen. De onkostennota met het nodige kwijtschrift wordt aan de Schatbewaarder overhandigd. Echter voor grote herstellingen of aankoop van nieuw materiaal zal hij/zij eerst het advies inwin­nen van het bestuur.
Jaarlijks legt hij/zij aan de algemene vergadering de balans voor van het afgelopen dienstjaar. Viviane MICHIELS

 

De Bibliothecaris.

benny verschurenDe Bibliothecaris is gelast met het verzamelen en bij¬houden van de muziekstukken van de vereniging en deze zodanig te klasseren dat hij ze op vraag van de Dirigent onmiddellijk kan ter hand stellen. Benny VERSCHUEREN